Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

PARTIJEN

Onderstaande partijen komen overeen volgt in dit document :

1. D&M Barbeque BV, Waversesteenweg 58 te 2580 Putte, nader ook te noemen, of “wij”.

2. De opdrachtgever, nader ook te noemen “Cliënt”.


1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van huwelijksfeesten, tuinfeesten, recepties, bedrijfsevents, communiefeesten en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimtes en materiaal.

2. PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW ( 6%, 12% of 21% ).

Onze voorgestelde offerte is steeds 14 dagen geldig.

3. OVEREENKOMST

De cliënt dient de offerte schriftelijk te bevestigen. Deze bevestiging is geldig als bindend contract. 14 kalenderdagen na datum offerte, vervalt de voorlopige reservatie van datum feest.

4. BETALING

4.1. Facturen (ook voorschotfacturen) zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel ten laatste 7 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te gebeuren per overschrijving op bankrekeningnummer BE79 3632 2702 7833 op naam van D&M Barbeque BV met als mededeling: naam + datum feest.

4.2. Indien het factuur niet op de vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest van 1% per maand eisbaar, waarbij elke aangevatte maand volledig telt.

4.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper.

5. VERGUNNINGEN

Indien er voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt de cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan D&M Barbeque BV blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van de cliënt.

6. ANNULERINGEN

Indien de cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • voorschot wordt niet terugbetaald uitgezonderd in geval van overlijden
  • laattijdige annulaties zonder reden overmacht zullen volledig aangerekend worden volgens offerte.
  • ingeplande feesten kunnen bij overmacht steeds kosteloos verplaatst worden naar een latere datum mits schriftelijke verwittiging 7 kalenderdagen voor datum feest.
  • inzake covid-19 gerelateerde redenen, beroepen wij ons voor eventuele annulaties op de door de overheid opgelegde richtlijnen die van toepassing zijn op het moment van het feest.

7. OPGEGEVEN AANTALLEN

De exacte aantallen dienen steeds ten laatste 7 kalenderdagen op voorhand schriftelijk gecommuniceerd te worden en kunnen na deze timing niet meer in mindering gebracht worden.

8. VERHUUR MATERIAAL EN TENTEN

Alle materialen, tenten en andere inbegrepen in de bevestigde offerte vallen onder dezelfde voorwaarden zie punt 5 en 6. Materiaal dat beschadigd of stukgemaakt wordt door de cliënt of zijn gasten, zullen steeds aangerekend worden volgens kostprijs bepaald door D&M Barbeque BV.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade welke berokkend is door personen die werkzaam zijn voor ons en/of materiaal dat eigendom is van D&M Barbeque BV.


BEDRIJFSGEGEVENS

D&M Barbeque BV
Waversesteenweg 58 2580 Putte
Telnr 0476 68 46 69
Mail dmbarbeque@gmail.com
BTW BE0794.929.549
ING BE79 3632 2702 7833
FAVV AER/ANT/051305

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x